۱۳۹۱/۰۵/۰۹

هدف، تحليل آموزش و پرورش است يا «دستخط مبارك وزير»


رسول پاپایی / روزنامه اعتماد/ 28/4/91

بعد از اينكه برگزاري اجلاس سال گذشته روساي آموزش و پرورش در سالن سران و هزينه هاي زياد آن، با انتقاداتي همراه شد، امسال بيست و نهمين اجلاس سراسري مديران و روساي آموزش و پرورش به مدت سه روز در سالن همايش هاي رازي تشكيل شده است. اين اجلاس سالي يك بار تشكيل مي شود تا مديران صف و ستاد چهره به چهره به تحليل آنچه در آموزش و پرورش مي گذرد، بپردازند و سياست ها و خط مشي هاي كلان را در حوزه آموزش و پرورش تبيين كنند. و مديران «صف» تجربه و مشاهدات خود را به اهالي «ستاد» منتقل كنند تا بلكه بتوانند راهكار ها و رويه هايي براي بهبود شرايط و احوال نظام آموزشي اتخاذ كنند.

    هر چند همواره درباره برگزاري اين گونه اجلاس مخالفت هايي صورت مي گيرد و با توجه به كمبود بودجه در آموزش و پرورش آن را نوعي اتلاف سرمايه تلقي مي كنند اما به نظر نگارنده تشكيل چنين جلسه هايي بين مديران صف و ستاد با توجه به گستردگي حوزه جغرافيايي آموزش و پرورش و تنوع مسائل آن، اقدامي لازم و مناسب است، منوط به اينكه در اين فرصت چندروزه روسا و مديران مناطق تنها مستمع صرف براي مدعوين و سخنرانان فراوان كه گاه تناسبي با اين اجلاس هم ندارند، نباشند و به آنها هم فرصت ابراز نظر و طرح مشكلات و مسائل، درباره آنچه در آموزش و پرورش اتفاق افتاده يا قرار است رخ دهد، هم داده شود. 
نگاهي به بيانيه هاي پاياني اجلاس قبلي نشان مي دهد بايد اين اجلاس را جلساتي رسمي تعريف كرد كه تاكنون دستاورد ملموس و مشهودي براي آموزش و پرورش و معلمان به همراه نداشته و بيشتر به چند بازديد رسمي و شنيدن چند سخنراني محدود شده و كمتر توانسته به دغدغه ها و مسائل مورد توجه معلمان و مدارس بپردازد و متاسفانه در مواردي بالاترين ارمغان و برداشت يك مدير آموزش و پرورش از اين اجلاس، گرفتن «دستخط مبارك وزير» بوده است .

 شايد علت عدم استقبال و توجه معلمان به اين اجلاس را بتوان در نپرداختن آن به مسائل و مشكلات و چالش هاي موجود در آموزش و پرورش جست وجو كرد. مشكلاتي مانند تغيير ساختار ها و دگرگوني هايي فاقد پختگي و كارشناسي هاي لازم مانند تغيير شتابزده و عجولانه نظام آموزشي كه باعث فراخوان از نيرو هاي بازنشسته و به كار گيري نيرو هاي غيرمتخصص جهت تدريس در ابتدايي شده و مشكلاتي براي مربيان پيش دبستاني به همراه داشته و امنيت شغلي و حرفه يي شان را با دشواري هايي همراه كرده است. معلمان و فرهنگيان انتظار دارند در اين گونه نشست ها روساي آموزش و پرورش درباره كاهش مشاركت معلمان در تصميم گيري هاي مدرسه هشدار داده و بگويند ميزان مشاركت معلمان در امور مدرسه به كمترين ميزان خود در سال هاي اخير رسيده است. 

كودكان بازمانده از تحصيل و كودكان ترك تحصيلي و افت آموزشي از دغدغه هاي ديگر معلمان است كه چگونگي كاهش و راه رسيدن به نقطه مطلوب درباره نداشتن كودك بازمانده از تحصيل و ترك تحصيلي بايد از رهگذر اجلاسي اينچنين حاصل شود. آموزش و پرورش و مدرسه ها كماكان ازعدم مديريت صحيح منابع انساني و عدم توازن در پراكندگي نيروها و تخصص ها و باز و بسته كردن دروازه هاي ورود به آموزش و پرورش بر اساس مصالح غيرآموزشي در رنج است، يافتن راه حلي براي ساماندهي به منابع انساني و جذب معلمان آموزش ديده و پايان دادن به بحث نيروهاي مازاد و كمبود نيرو و مشكلات مدرسان آموزشكده هاي فني و حرفه يي و اجبار معلم به اشتغال در مقطع و پايه يي كه براي آن تخصص نديده، از انتظارات معلمان از اين گونه اجلاس هاست. صندوق ذخيره فرهنگيان كماكان در بهبود مسائل رفاهي و خدمت رساني به معلمان ناتوان است. 
وزير در روزهاي نخستين وزارت خود، به معلمان وعده داده بود كه با ايجاد تغييراتي به اين وضعيت مبهم و غبارآلود در صندوق ذخيره پايان مي دهد اما تاكنون نخواسته يا نتوانسته شرايط بهره مندي معلمان از اين صندوق را بهبود بدهد و دادوستد هاي صندوق ذخيره را در مسير خدمت رساني وكمك به شرايط رفاهي فرهنگيان قرار دهد. وضعيت حقوقي معلمان با وجود افزايش لجام گسيخته قيمت ها نيازمند اقدامي عاجل است و امروزه معلمان بيش از هر زمان ديگري شاهد هستند كه قدرت خريدشان نسبت به ساير هم طرازهايشان در ارگان هاي ديگر كاهش يافته است. 
معلمان فوق ليسانس و دكترا كماكان از وعده هم طرازي هيات علمي برخوردار نشده اند. توجه به اين مشكلات و چاره جويي درباره آن، انتظار معلمان از اين اجلاس است. اين مشكلات و مسائلي اينچنين تنها بخشي از دغدغه هاي معلمان و چالش هاي نظام آموزشي است، كه مطرح كردن و رسيدن به رويه يي اجرايي و عملي درباره آنها در اجلاسي اينچنين موجب مي شود معلمان اخبار اين چند روز گردهمايي را در كانون توجه خود قرار دهند و منتظر بيانيه پاياني آن بمانند وگرنه شنيدن حرف هاي شعاري و بيانيه هاي شبه سياسي تاكنون نتوانسته گرهي از مشكلات معلمان و نظام آموزشي باز كند.
    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر