۱۳۸۸/۰۶/۲۲

تغییر ،کروبی، و آموزش وپرورش

انتخابات نه به معنای رای دادن به یک چهره و فرد، که به مفهوم گزینش یک تفکر و اندیشه و روش است . تفکر و روش و برنامه ای که، عاری از کلی گویی و خالی از مبهم گویی و بیگانه با ادرس نا کجا ابادی ، برای مسائل و مشکلات جامعه باشد . برنامه وراهبردی ،که رای دهنده بعد از به قدرت رساندن، آن بتواند میزان تحقق یا عدم تحققش را در زندگی روزمره و محیط کار و جامعه اش به محک ارزشیابی بسپارد و آن را نقد کند . برنامه و سیاست و راهبردی که متاسفانه همچنان جایش در انتخابات ما خالی و یا کمرنگ است . در این میان حزب اعتماد ملی با نامزدی دبیر کلش شیخ مهدی کروبی و با شعار اوبامایی تغییر پا به رقابت دهمین انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و این دو بهانه ای شده اند برای اشارات زیر به امید پاسخی ساده واضح و روشن . 1- تغییر انگاه مفهوم ومعنا می یابد، که فرد یا جریان تغییر خواه قرائت و دیدگاه و برداشت ،خود را از شریط و اوضاع موجود در ابعاد گوناگونش با افکار عمومی در میان نهاده باشد. تا اقشار گوناگون اولا:از قــرائت و برداشــت جریان تغـــیرخــواه دربـاره وضعیت موجـود خـــود آگــاه شـده و ثانیا :نوع تغییراتی را که می خواهد در باره اش اتفاق بیفتد بداند و سپس تشخیص دهد که به ان رای دهد یا نه . ثالثا : تا بعد از به قدرت رساندن آن، میزان تحقق و عملیاتی شدن و اجرای تغیراتی که به ان رای داده است را بتواند ارزشیابی کند . 2- در این میان برای جامعه فرهنگیان با دایره تا ثیر گذاری قوی در هر انتخاباتی این علامت سوال وجود دارد که شعار تغییر در امر فرهنگ وآموزش و پرورش و جامعه معلمی و سیاست های حاکم بران تا چه حد و چگونه است ؟ و راهکار و ابزار اجرایی و عملیاتی شدن شعار تغییر در این حوزه چیست ؟ 3- آیا شعار تغییر آقای کروبی در صورت پیروزی ، نگاه دولت را به آموزش و پرورش ا ز مصــرفی و خدماتی بودن به یک نهاد بهره ور و تـــولیدی و حکومـتی تغییر خواهد داد . 4- آیا شعار تغییر در صورت پیروزی موجب میشود ، نگاه دولت به معلم و تعریف وتمجید های لسانی ازاو تغییر کرده و معلم را نه به چشم شمعی که فقط باید بسوزد و پیامبری که فقط باید تحمل کند بلکه به چشم یک موجود زمینی و مهم ترین رکن تعلیم و ترییت و آموزش و رشد جامعه با نیازهایی از جنس نیاز های خود در بعد معیشتی و اقتصادی ببیند . 5- آیا این تغییر در صورت پیروزی مو جب میشود، تا بسیاری از قوانین مصوب و خاک خورده مانند انتخاب مدیران توسط دبیران اجرایی شود . 6- آیا این تغییر در صورت پیروزی موجب خواهد شد، تا دولت به معلمهای منتقدش که همه انها را نجیب ترین و سالم ترین قشر جامعه می نامند ، مجال و فرصت فریاد و اصلاحگری بدهد و انها را ضد امنیت نداند و مزدور خارجشان ننامد . و وزیر او معلم معترض را نه مزاحم که نقطه قوت و قدرتمندی خود بداند و معاونت واقعی و کار آمدی در امور تشکلها و صنفی داشته باشد . 7- اوباما برای اجرایی شدن شعار تغییر در یک اقدام نمادین دستور بسته شدن زندان گوانتانامو را داد ، ایا این تغییر موجب میشود جامعه معلمی شاهد لغو احکام عجیب اداری و قضایی همکاران فعال خود در امور صنفی باشند . 8- بدون شک جامعه فرهنگیان با حضور گرم خود در فعالیت های انتخاباتی در نشستهای خود با کاندیداهای ریاست جهوری این مباحث را مطرح و بعد از سنجیدن میزان تغییرات درسرنوشت جامعه فرهنگی به بیشترین و واقعی ترین واجرایی ترین ان رای خواهند داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر