۱۳۸۸/۰۶/۲۲

سایت جمهوریت 19 اردیبهشت 88
بدون ترديد معلمان در شكل گيري انقلاب و پيروزي و تثبيت ان نقش مهم داشته و حضور انان در روزهاي سخت جنگ تحميلي و پاي بندي انها به ارزشهاي اسلام وانقلاب بركس پوشيده نیست . اين قشر فر هيخته با درك شرايط سخت ايام جنگ و دشواري هاي دوران سازندگي سالها در مواجه با تنگناها و كمبودها اگاهانه سكوت كرده تا مبادا باري بر دوش انقلاب و نظام در ان سالهاي دشوار گذاشته باشد . و اين منش وسلوك بود كه مو جب گرديده بود تا در نگاه و انديشه مسولان ودولتمردان معلم نجيب ترين وقانع ترين فرد جامعه لقب بگيرد . اما چند سالي است كه اين قشر نجيب و صبور ، به طرح مطالبات و خواسته هاي صنفي و حرفه اي خود پرداخته و حتي نسبت به شرايط و اوضاع واحوال زمانه زبان به انتقاد گشود ه اند . اكنون اين پرسش مهم مطرح است كه : براستي چرا معلمها با سابقه غير قابل ترديد در وفاداري به انقلاب لب به اعتراض گشوده و مطالبات و خواسته ها و انتظارات اين قشر عظيم و فرهيخته كدام است ،كه براي رسيدن به ان جنبش معلمي راه انداخته و براي تحقق ان حاضر به پرداخت هزينه هم شده اند نگارنده با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري ، به عنوان يك معلم اشاره اي گذرا به اهم اين مطالبات و خواسته ها از دولت جديد دارد . ١- معيشت و اقتصاد بي شك انچه كه امروز در صدر مطالبات جامعه معلمي قرار گرفته است ، عدم توجه دولتيان به وضعيت اقتصادي و معيشتي ورفاهي معلمان خود است . معلمان امروز شان و جايگاه و منزلت و جايگاه خود را در دغدغه هاي معيشتي و اقتصاد ، گم شده مي بينند و خود معتقدند كه غم اب ونان باعث شده تا معلم از نياز هاي حياتي خود يعني تحقيق پزوهش و مطالعه و به روزي اوري اطلاعات ، محروم و دور بماند .نداشتن درامد مناسب ومتناسب با شان معلمي و دغدغه هاي فراوان معيشتي و ناكام ماندن دولتهاي اصلاح طلب و اصول گرا به ويژه دولت نهم در ترميم يا افزايش حقوق متناسب با تورم و واقعيات اقتصادي موجب گرديده تا امروز معلمي مايوس ترين و بي انگيزه ترين دوران خود در طول سه دهه انقلاب اسلامي را بگذراند . مشاهده تبعيض در نظام پرداخت ها و خدمات رفاهي بين معلمان و ساير كاركنان دولت ، و بهرمندي كشور هاي همسايه و غير همسايه از ثروت هاي كشور موجب شده تا معلم به مباحثي مانند نبود اعتبار ،كمبود بودجه و.....به ديده ترديد بنگرد و رسيدگي به وضعيت معيشتي و اقتصادي خود را در صدر مطالبات و خواسته هاي صنفي خود از دولت اينده قرار دهد . ٢- احيا و ارتقا منزلت اجتماعي معلم در جامعه : حقيقت ان است كه بر خورد سليقه اي و سياست محوري و طرح برنامه ها و ايده هاي خلق الساعه و تفكرات آزمايش خطايي و عدم توجه به جايگاه معلم در نظام تعليم و تربيت و برنامه ريزي و عجز دولتهاي گذشته به وعد هاي خود در بهبود معيشت معلمان و تا مين حداقل ها و به تبع ان روي اوردن معلم ها به مشاغل دوم وچندم و حتي د ور از شان و جايگاه معلمي و اشكار شدن اين واقعيت تلخ براي دنش آموزان و خانواده ها از منزلت اجتماعي معلمان به شدت كاسته و جايگاه رفيع معلم را با اسيب هاي جدي مواجه ساخته است . اسيبي كه به نظر نگارنده ديگر با بوسه زدن بر دستان معلم ، در روز معلم، و بيان كلمات زيبا واحترام اميز در وصف معلمها، ارتقا و منزلت نيافته و نيازمند تغيير نگاه ملي همراه با برنامه و راهبرد عملي و اجرايي به نظام آموزش وپرورش و دور نگه داشتنش از سياست زدگي است .و اين مهم همچنان خواسته اي ثابت و مهم و مطالبه ي جدي معلمان ، از دولت جديد باقي مانده است . ٣- بر خورداري از ازادي بيان و انديشه به دنبال اعتراضات معلمان و طرح خواسته هاي صنفي در دولت نهم و نبود اراده و برنامه اي جهت پاسخگويي عملي به اين خواسته ها و تغيير رويكرد دولت از پاسخگويي و حل مشكل معلمان به رويكرد امنيتي و كنترل معلمان و برخوردهاي قضايي و امنيتي با انها براي اولين بار بعدازانقلاب معلمها با نا مهرباني و تحقير شدن توسط دولت مواجه شدند . وفضاي حاكم بر فر هنگ و آموزش به يك فضاي بسته تبديل شد . بگونه ايكه حتي در نشريات پرداختن به مطلب مربوط به حوزه معلمي و صنفي با دشواري هايي مواجه گرديد . اين نوع نگاه دولت و اين شيوه تعامل با خواسته هاي معلمان مو جب شده ، تا باز شدن فضاي فرهنگ و اموزش و آزادي انديشه و بيان و حق اعتراض به نظام تعليم و تربيت در چهار چوب قانون ، از مطالبات و خواسته هاي معلم ها قرار بگيرد . ٤-سهيم شدن در برنامه ريزي ها و هدف گزاري ها و سياست گزاريها در طي سالهاي گذشته برنامه ريزي از بالا به معلم و مدرسه بود ه است .معلمها سال هاست كه خود را مجري بر نامه ها و طر ح ها و ايده هايي ديده اند كه در طراحي و پردازش انها هيچ نقش و مشاركتي نداشته اند . امروز معلمها ميان خود و وزارت و تفكرات حاكم بران شكافي وسيع مشاهده مي كنند، شكاف و فاصله اي كه با محوريت معلم و محوريت ديدگاهها و نقطه نظرات او در برنامه ريزها و تصميم گير ي ها پر ميشود . امروز خواسته و مطالبه معلمان از رئيس دولت بعدي اين است كه روش سنتي برنامه ريزي و تصميم گيري و هدف گذاري بدون توجه به تفكر معلمي و انديشه ها و ديد گاههاي معلمان تغيير يابد و مشاركت معلم وتوجه به نقطه نظرات و تفكرات او در تصميم گيريها و تصميم سازي ها ي آموزش وپرورش جدي گرفته شود . معلمها خواهان ايفاي نقش كار امدتر در اداره مدارس و انتخاب مديران مدارس و روسا ي مناطق و حتي وزير از كانال خود و مدرسه ميباشند . ٥-به رسميت شناختن فعاليت هاي صنفي و تشكل هاي معلمي و بستر سازي در اين خصوص معلمان بعد از طرح خواسته ها و مطالبات صنفي خود در چند سال گذشته شاهد ايجاد محدوديت براي تشكل هاي صنفي معلمي ، توقيف تنها نشريه معلمي كشور ، و ممانعت از هم انديشي فعالان صنفي بوده اند . به همين دليل معلمها اعتقاد دارند كه نهاد هاي مدني و صنفي مي توانند با بيان نقطه نظرات جامعه معلمي به مسولان نقش مهمي در حل مشكلات صنفي ايفا نمايند. و خواهان تصحيح رويه دولت نسبت به نهادهاي مدني و صنفي بوده و تشكيل نهاد هاي صنفي معلمي را نه تنها مزاحم وزير ندانسته ، بلكه انها را نقطه اتكا و قدرت وزارت آموزش و پرورش مي دانندو خواهان نگاهي واقع بينانه به تشكل هاي صنفي معلمي و ايجاد معاونتي در امور تشكلها توسط وزير ميباشند و در همين راستا تاسيس نظام معلمي و پارلمان معلمها و برخورداري از خبرگزاري و روزنامه مختص معلمها را از مطالبات و انتظارات خود در اين حوزه مي دانند . و اما ..........اين واقعيتي تلخ است كه نبايد ان را كتمان كرد كه تا زمانيكه معيشت و رفاه معلم تا مين نشود وشان و منزلت معلم از طرف دولت و جامعه محترم شمرده نگردد ، جاي خالي مطالبات اساسي تر و واقعي تر ما نند : آموزش هاي نوين ، روشهاي تدريس جديد ، كلاسهاي مالتي مديا ، فصاهاي اموزشي مناسب ، امكانات اموزش و ورزشي ، عدم تطابق محتواي كتابهاي درسي با نياز هاي امروزي ، عدالت اموزشي ، تكنولوژي اموزشي و.نياز هاي تربيتي دنش آموزان ....در ميان خواسته ها و مطالبات معلمها در حاشيه خواهند ماند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر