۱۳۸۸/۰۶/۲۲

انتخابات نگاه تزیینی به معلم

چاپ شده در : روزنامه اعتماد يكشنبه ۱۳ ارديبهشت۸۸ امروزه از نگاه تيزبين جامعه شناسان و کارشناسان حوزه علوم سياسي معلمان نه تنها يک طبقه عزلت گزيده و درسکون تنيده نيستند، بلکه يک جريان تغييرخواه تاثيرگذار به شمار مي آيند. اما اين جريان تغييرخواه قدرتمند با دايره تاثيرگذاري گسترده همچنان از طرف کانون هاي قدرت و تصميم گيري جدي گرفته نمي شود و تنها هر ازچندگاهي آن هم در فصل چيدن آرا، اين جريان موثر اجتماعي نه با نگاه و برنامه،که لساني مورد لطف و مرحمت کانديداها قرار مي گيرند تا سکوي پرتاب آنان به کرسي هاي قرمز و سبز قدرت شود.در واقع به رغم عبور جامعه معلمي از دوره بي تفاوتي، رکود، خمودگي و به قول سياسيون «نجابت» و قدم گذاشتن در دوره تغييرخواهي و حساسيت به آنچه در اطراف شان مي گذرد، هنوز هم سياسيون نگاه جدي، عميق و محتوايي به اين نهاد تاثيرگذار نداشته و سخن راندن از فرهنگ، آموزش و پرورش، معلم، تعليم و تربيت و مسائل مرتبط با اين حوزه براي آنان صرفاً کاربرد تبليغاتي داشته و به عنوان يک ضرورت و راهبرد به حساب نمي آيد و نگاه آنها به آموزش و پرورش، معلم ها و دانش آموزان صرفاً يک نگاه تزييني باقي مانده است. نگاهي به کليت سخنراني هاي اخير کانديداهاي رياست جمهوري و ترکيب کميته هاي فرهنگيان آنان تاکنون، دليل روشني بر اين مدعا است.در اين ميان بر جامعه معلمي و به ويژه فعالان و قلم زنان اين طبقه اجتماعي لازم است علاوه بر پرداختن به طرح مسائل معيشتي، رويکردي را در عرصه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي در پيش گيرند تا با نقد وعده ها و برنامه ها و عملکرد گذشته، در حوزه آموزش و پرورش و معلمي و طلب برنامه و راهبرد از آنان، نگاه تزييني به معلم و آموزش و پرورش را به يک نگاه محتوايي، عميق و ضروري تغيير دهند و با همفکري، هم انديشي و بهره گيري از پتانسيل عظيم فکر و انديشه اين طبقه فرهيخته و حضور جدي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي مانند انتخابات به همه نشان دهند مهم ترين مسير رسيدن به صندلي هاي سبز مجلس و اصلي ترين سکوي پرتاب به کرسي رياست جمهوري جامعه تاثيرگذار معلمي و آموزش و پرورش است.آنگاه شاهد خواهند بود نگاه تزييني سياسيون به معلم و افراط در وعده و تفريط در عمل، جايش را به يک نگاه عميق، بابرنامه ، اجرايي و از نان شب شان واجب تر خواهد داد.و ارائه برنامه و راهبرد به فرهنگيان و معلمان، جايش را به ستايش هاي کلامي خواهد داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر