۱۳۸۹/۰۳/۱۰

روزت مبارک

این یاداشت در سایت: الــــــــــــــــف

روزت مبارك ، اين جمله اي است كه دانش آموزان با گچ سفيد بر سينه سياه تخته، به نشانه شادباش براي معلمشان نوشته اند .و با گچ هاي رنگي ،حاشيه اي برايش كشيده و گلي هم، كنارش رويانده اند . شايد اين صادقانه ترين رفتار و حركت ، به مناسبت روز معلم ايراني باشد . روزي كه در دنيا تقويمش 5 اكتبر است و با هدف نشان دادن، اهمييت شغل معلمي ، توسط اتحاديه هاي معلمي ، مردم ، و دولتها بر گزار مي شود. تا همگان را به كنكاش و نگاه با دقت ، به شغل معلمي از زواياي مختلف و توجه به جايگاه و منزلتش دعوت كنند .

اين بزرگداشت ، از جهت تقويمي در ايران 12 ارديبهشت است و با گرامي داشت ان در نزد جهانيان متفاوت است و چقدر اين تفاوت تقويمي، ما وانها در بزرگداشت معلم ،به يك تفاوت بنيادين و ساختاري تبديل شده است .

در دنيا ،رشد شگفت انگيز و حيرت آور علوم و حضور ان در همه عرصه ها ي زندگي و حضور فنون و تكنولوژي جديد در بخش آموزش و پرورش ،از نقش معلمانشان نه تنها نكاسته كه جايگاه معلم را در نزد دولتهايشان و در نگاه مردمانشان ار تقا داده است و محوريت معلم را در انتقال ، ارزشهاي فر هنگي و ميراث معنوي و تاريخي و آماده سازي كودكان، براي پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي و ورود به جامعه بيشتر از هر زمان ديگري ، در برابر وجدان بيدار و نگاه تيزبين شان روشن تر ساخته است .و اين ذهنيت و نگاه است ،كه موجب ميشود معلم را به عنوان يك موجود زميني با تمام نيازهاي زميني اش ، آسماني تكريم كنند ، و كرامت معلم را در فرانسه هم شان پرچم مي نمايد و موجب ميشود در استراليا فقط شأن و ضمانت معلمي بتواند ، يك محكوم به حبس ابد را به اغوش جامعه بر گرداند و از نو از او انساني ديگر بسازد .

رئيس اتحاديه معلمان كانادا GTFو عضو سازمان آموزش بين الملل مي گويد :

معلم ها ، چشم هاي بچه ها را به دنياي جديد باز مي كنند ، به انها حس كنجكاوي و اعتماد به نفس مي دهند و در تمام سطوح، از مهد كودك گرفته تا آموزش عالي براي هدايت بچه ها ،به صلح ، برابري ، احترام و فهم متقابل به معلم هاي شايسته نياز است .

دريكي از بيانه هاي بخش آموزش بين الملل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني معلم آمده است :

امروز در دنيا ، معلمي تنها آموزش و بيان ساده اعداد و ارقام و مسايل ساده زندگي نيست . آموزش ، تنفس است . به عمل رساندن توانايي ها و آفرينش نگاهي تازه است و كمك به بچه ها براي شناخت رويا هايشان و ساخت دنيايي بهتر است . معلم هاي خوب به بچه ها كمك مي كنند تا جوهر واقعي زندگي را بشناسند و ارزش هايي مانند احترام ، اعتماد ، گفت و گو و تفكر انتقادي را گسترش دهد .

نگاهم را از نوشته هاي روبه رويم بر مي دارم و به روز معلم و حال و روز ايراني آن و يك هفته اميري معلم در دنياي وازه ها و افراط در شعار و تفريط در عمل و تبديل شدنش به يك مراسم دولتي رنگ باخته ، فكر مي كنم .

به واژه هايي كه در عالم معلمي انها است دوباره نگاه مي كنم ، آموزش اعتماد به نفس ، تفكر انتقادي ، گفت و گو ، آفرينش نگاهي تازه ، احترام متقابل ، اميد به ساختن دنيايي جديد و... كمي تخيلي به نظر ميرسد ، و ان را با روز معلم و معلمي در تقويم خودمان مقايسه مي كنم ، موجودي آسماني كه در پيچ و خم هاي زندگي زميني و غم اب و نان مانده است ، ودغدغه هايي از جنس ، ديون ، مطالبات ، گروه ، تفكيك جنسيتي كتابها ، حق التدريس ، معوقه ، حق مسكن ، حق التدریس ،مسافر كشي ، شغل دوم ، مازاد و.... به تخته سياه نگاه مي كنم و لبخند ي به يك هفته سيادتم ، در دنياي وا‍ژه ها و فرصتي كه براي كانديداهايي كه منتظر امدنش مانده اند ، مي زنم

راستي چقدر تفاوت است ميان تقويم ما وانها با اين روز معلم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر