۱۳۸۸/۰۶/۲۵

بازگشایی مدارس، انفلوانزا، ما

چاپ شده در روزنامه اعتماد چهارشنبه ۲۵شهریور۸۸
اين روز ها يکي از مهم ترين دغدغه هاي دولت ها و ملت هاي بسياري از کشور ها، ويروسي است که ابتدا در مکزيک و امريکا ظهور کرد و تاکنون ميهمان ناخوانده بيش از 170 کشور شده است. در اين ميان بخت با مسوولان و متوليان امر سلامت و بهداشت در ايران همراه بوده است که مهم ترين و گسترده ترين کانون تراکم جمعيت يعني مدارس هنگام ورود اين ويروس، ايام تابستان و تعطيلات را گذرانده و کار آنان را در کنترل دامنه شيوع و آلودگي اين بيماري آسا ن تر کرده و اين مهم و برخي اقدامات هوشمندانه مانند ممنوعيت سفر به فريضه حج دست به دست هم داده تا کشور به زعم کارشناسان امر، با موفقيت اين ويروس و دامنه آلودگي آن را در مرحله اول شيوع، به خوبي کنترل کند. اما هر چه به زمان بازگشايي مدارس نزديک تر مي شويم نگراني از شيوع و گسترش اين بيماري در ميان دانش آموزان بيشتر مي شود. شهرياري نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن پيش بيني احتمال آلوده شدن دو تا 10 ميليون نفر طي دو سال آينده در ايران همزمان خبر از نبود برنامه تدوين شده خاصي هم در دولت و هم در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در صورت شيوع اين ويروس و تعطيلي مدارس داده است. اما ابطحي کارشناس مسوول بهداشت مدارس تهران ضمن تاکيد بر ناکارآمدي استفاده از ماسک دانش آموزان مبتلا را به استفاده از پوششي مانند دستمال کاغذي هنگام خروج از مدارس توصيه کرده و با اطمينان و اعتماد به نفس از ارائه آموزش هاي لازم به معلمان و مديران و آمادگي کامل جهت باز گشايي مدارس خبر داده است؛ آموزش و آمادگي که با توجه به تعطيلي مدارس و در دسترس نبودن معلمان کمي عجيب و مبهم مي نمايد و بايد به ديده شک و ترديد در آن نگريست. و شايد اعلام آمادگي هايي از اين نوع است که موجب تاييد و تکذيب هايي درخصوص بازگشايي به موقع يا با تاخير مدارس در جامعه شده و حتي نگراني از انتخاب تصميم گيرندگان بين سياست و سلامت را به همراه داشته است. در اين ميان بدون ترديد تاخير در باز گشايي مدارس يا تعطيلي در اواسط کار آنها، ضربه يي به نظام آموزش کشور است و بر مسوولان وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان است که با تهيه و تدوين برنامه يي، آمادگي لازم جهت ارائه سرفصل هاي آموزشي و برنامه هاي درسي را به دانش آموزان در صورت شيوع بيماري و تعطيلي ناخواسته مدارس داشته باشند. گرچه رئيس مرکز تحقيقات بيماري هاي عفوني دانشگاه شهيد بهشتي، تعويق حتي يک ماهه در باز گشايي مدارس را در کنترل شيوع اين بيماري بي تاثير دانسته و بهترين روش موثر کنترل اين بيماري را ارائه آموزش هاي عمومي و واکسيناسيون دانش آموزان مي داند. اما در اين ميان بر دولت و متوليان امر به ويژه وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که با بهره گيري از رسانه هاي ديداري و شنيداري مانند صدا و سيما، سينما و روزنامه ها در فرصت باقي مانده به جاي تاييد و تکذيب باز گشايي به موقع يا با تاخير مدارس به ارائه آموزش هاي لازم به عموم بپردازند تا همان گونه که با تدبير و دقت مرحله اول شيوع اين بيماري را کنترل کردند، مرحله دوم شيوع اين بيماري را هم به خوبي مديريت کنند.

۱ نظر: